VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE

Laatst bijgewerkt: 12 oktober 2021

 

 1.     INLEIDING

De website www.n-e-w.be bestaat uit verschillende webpagina’s, die worden beheerd door NEW.

Deze website wordt u aangeboden onder de voorwaarde dat u de hierin vervatte voorwaarden, bepalingen en mededelingen zonder wijziging aanvaardt. Door gebruik te maken van de website van NEW stemt u in met al deze voorwaarden, bepalingen en kennisgevingen.

Dit gedeelte van de website bevat de gebruiksvoorwaarden waaronder men gebruik mag maken van de website van NEW (www.n-e-w.be) als bezoeker of als gebruiker.

Gelieve deze gebruiksvoorwaarden aandachtig te lezen alvorens de website te gebruiken. Door deze website te bezoeken of te gebruiken en door u in te schrijven als lid van NEW of door informatie bij te dragen op deze website, gaat u akkoord met alle gebruiksvoorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden, dient u zich te onthouden van het gebruik van deze website.

 

 1.     DOEL VAN DE WEBSITE

Deze website heeft tot doel de gebruikers informatie te verstrekken, de activiteiten van NEW te promoten en eventuele initiatieven inzake Belgische fiscaliteit in ruime zin te faciliteren. Deze website mag enkel voor dit doel gebruikt worden.

 

 1.     INFORMATIE VERSTREKT OP DE WEBSITE

Wij zijn niet verplicht de informatie te controleren die door gebruikers op de website wordt verstrekt of naar de website wordt geüpload en wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele onnauwkeurigheden of onvolledigheid van dergelijke informatie.

De website van NEW kan links naar andere websites bevatten. De gelinkte sites vallen niet onder de controle van NEW en wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud, wijzigingen of updates van een gelinkte site, noch voor een link die op een gelinkte site staat.

NEW biedt links naar andere websites uitsluitend aan voor uw gemak, en het opnemen van een link impliceert op geen enkele wijze de goedkeuring van NEW van de site noch enige connectie met de exploitanten ervan.

Materialen, geplaatst op de website en commentaren zijn niet bedoeld als advies, waarop vertrouwen moet worden gesteld. Bijgevolg wijzen wij elke aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid af in verband met het vertrouwen dat door een bezoeker, gebruiker of lid, of door wie dan ook, die op enigerlei wijze van de inhoud ervan op de hoogte is gesteld, in dergelijke materialen wordt gesteld.

NEW beschouwt de materialen die u verstrekt, plaatst, uploadt, toevoegt of overlegt aan een NEW-website niet als eigendom. Echter, met het plaatsen, uploaden, toevoegen of het aanbieden van uw inzending, geeft u NEW en sublicentiehouders toestemming om uw inzending te gebruiken voor hun internetbedrijf met inbegrip van, zonder beperking, het recht om te: kopiëren, distribueren, overbrengen, publiekelijk tonen, publiekelijk uitvoeren, reproduceren, bewerken, vertalen en opnieuw formatteren van uw inzending, en het bekend maken van uw naam met betrekking tot uw inzending.

Er zal geen vergoeding worden betaald met betrekking tot het gebruik van uw inzending. NEW is niet verplicht om uw inzending te plaatsen of te gebruiken en mag de inzending op elk moment naar eigen goeddunken verwijderen.

U stemt ermee in geen bestanden te uploaden die software of ander materiaal bevatten, dat beschermd is door intellectuele eigendomswetten of door rechten op privacy, tenzij u de rechten daarop bezit of beheert of alle noodzakelijke toestemmingen hebt verkregen. U zult ook geen bestanden uploaden die virussen, corrupte bestanden of andere gelijksoortige software of programma’s bevatten die de werking van de site of van de computer van een ander kunnen beschadigen. U zult geen bestanden downloaden die door een andere gebruiker zijn geplaatst waarvan u weet, of redelijkerwijs zou moeten weten, dat deze niet legaal op een dergelijke manier kunnen worden verspreid. U zult geen wedstrijden, piramidespelen of kettingbrieven via de website doorsturen.

Wij streven ernaar de website regelmatig bij te werken, en kunnen de inhoud op elk moment wijzigen. Indien nodig, kunnen wij de toegang tot onze site voor onbepaalde tijd opschorten. Al het materiaal op de website kan op een gegeven moment verouderd zijn. Wij zijn niet verplicht ervoor te zorgen dat dergelijk materiaal correct wordt bijgewerkt.

Wij verklaren niet dat de website of de inhoud ervan geschikt of beschikbaar is voor gebruik op locaties buiten België, en de toegang tot onze site is verboden op grondgebieden waar dergelijke inhoud illegaal is. Indien de site vanuit andere locaties wordt benaderd, gebeurt dit op initiatief van de gebruiker van de site, die dan verantwoordelijk is voor de naleving van alle toepasselijke lokale wetten.

Wij zijn niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte of gevolgschade of verlies opgelopen door een gebruiker in verband met de website of in verband met het gebruik, het onvermogen tot gebruik, of de resultaten van het gebruik van de website, alle websites die eraan gekoppeld zijn en alle materialen die erop geplaatst zijn, inclusief, maar niet beperkt tot enige aansprakelijkheid voor

 

    verlies van inkomen, inkomsten, winst of contracten

    verlies van zaken

    verlies van winst of contracten

    verlies van gegevens

    verlies van goodwill

    verspilde management- of kantoortijd

    en, in het algemeen, voor elk ander verlies of schade van welke aard dan ook

Dit doet geen afbreuk aan onze aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit onze nalatigheid, noch aan onze aansprakelijkheid voor een bedrieglijke voorstelling van zaken of een onjuiste voorstelling van zaken met betrekking tot een fundamentele kwestie, noch aan enige andere aansprakelijkheid die krachtens de toepasselijke wetgeving niet kan worden uitgesloten of beperkt.

 1.     VERWIJDERING VAN INFORMATIE

Wij behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken informatie die op de website is geplaatst, te verwijderen. Gebruikers kunnen zich op geen enkele wijze hiertegen verzetten.

 

 

 

 1.     INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

NEW is de eigenaar of de licentiehouder van alle intellectuele eigendomsrechten voor deze website. De werken op deze website zijn beschermd door auteursrechtwetten en -verdragen over de hele wereld en al deze rechten zijn voorbehouden. Onze status (en die van alle geïdentificeerde bijdragers) als de auteurs van materiaal op onze site moet altijd worden erkend.

Het is niet toegestaan materiële wijzigingen aan te brengen in de papieren of digitale kopieën van materialen die op enigerlei wijze worden afgedrukt of gedownload. Het is niet toegestaan illustraties, foto’s, video- of audiofragmenten of grafische elementen los van de begeleidende tekst te gebruiken, tenzij hierin uitdrukkelijk is voorzien of dit het onderwerp is van een overeenkomst met ons.

Het is niet toegestaan om enig deel van het materiaal op de website te gebruiken voor commerciële doeleinden zonder hiervoor een licentie te hebben verkregen van ons of van de bijdragers of licentiegevers.

Gebruikers die enig deel van de website gebruiken, afdrukken, kopiëren of downloaden in strijd met deze gebruiksvoorwaarden, kan het verdere recht op gebruik van de website worden ontzegd. Ik kan de teruggave of verwijdering eisen van alle kopieën van de materialen die werden gemaakt.

Leden zullen ons, onze filialen en de werknemers, contractanten, directeuren, leveranciers en vertegenwoordigers van onze filialen verdedigen, schadeloosstellen en vrijwaren van alle aansprakelijkheden, claims en onkosten, inclusief redelijke advocaatkosten, die voortvloeien uit hun:

 

    gebruik of misbruik van, of toegang tot de website

    schending van deze voorwaarden

    inbreuk door een lid (geregistreerde consultant) of door een derde partij die gebruik maakt van de account van een lid, op enig intellectueel eigendomsrecht of ander intellectueel recht.

Wij behouden ons het recht voor om alle informatie te verwijderen die op deze website wordt verstrekt of geüpload en die inbreuk kan maken op de rechten van een derde partij. Wij behouden ons ook het recht voor om de exclusieve verdediging en controle op ons te nemen van elke zaak die anders onderworpen is aan schadeloosstelling door een lid, in welk geval een lid ons moet bijstaan en met ons moet samenwerken bij het uitoefenen van een beschikbare vordering.

 

 1.     TOEGESTAAN GEBRUIK

Deze website mag alleen worden gebruikt voor legale doeleinden en men mag de website niet gebruiken

 

    op een wijze die in strijd is met enige toepasselijke lokale, nationale of internationale wet- of regelgeving of die onwettig of frauduleus is

    om ongevraagd of ongeoorloofd reclame- of promotiemateriaal of enige andere vorm van soortgelijke verlokkingen (spam) te verzenden of te doen verzenden

    het bewust verzenden van gegevens, het verzenden of uploaden van materiaal dat virussen, Trojaanse paarden, wormen, tijdbommen, keystroke loggers, spyware, adware of andere schadelijke programma’s of soortgelijke computercode bevat die ontworpen zijn om de werking van computersoftware of -hardware nadelig te beïnvloeden.

 

Het is niet toegestaan om:

    enig deel van onze website te wijzigen, te reproduceren, dupliceren, kopiëren of door te verkopen

    zonder onze toestemming toegang te verkrijgen tot enig deel van onze site, dit te verstoren, te beschadigen of te ontwrichten.

 

 1.     NORMEN WAT BETREFT INHOUD

De volgende normen zijn van toepassing op de inhoud van alle informatie, die wordt verstrekt of geüpload naar onze website. Deze normen gelden zowel voor elk deel van de informatie als voor het geheel.

 

Informatie moet

 

    accuraat zijn

    echt in bezit zijn van degene, die de informatie verstrekt

    in overeenstemming zijn met de toepasselijke wetgeving in België en in elk land van waaruit de informatie wordt gepost.

    De informatie mag geen

 • materiaal bevatten dat lasterlijk is voor een persoon
 • materiaal bevatten dat beledigend, haatdragend of opruiend is
 • discriminatie op grond van ras, geslacht, godsdienst, nationaliteit, handicap, seksuele geaardheid of leeftijd uitmaken of bevorderen
 • inbreuk maken op een auteursrecht, databankrecht of handelsmerk van een andere persoon
 • personen kunnen misleiden
 • schending inhouden van een wettelijke verplichting tegenover een derde partij, zoals een contractuele verplichting of een vertrouwensplicht
 • illegale activiteit zou bevorderen
 • bedreiging, misbruik of inbreuk vormen op andermans privacy, of ergernis, ongemak of nodeloze angst veroorzaken
 • andere personen lastigvallen, van streek maken, in verlegenheid brengen, alarmeren of ergeren
 • gebruik uitmaken om u voor te doen als iemand anders, of om uw identiteit of verwantschap met iemand anders verkeerd voor te stellen

 

 1.     LINKEN NAAR/VAN ONZE SITE

Men mag een link plaatsen naar onze website, doch enkel op voorwaarde dat dit gebeurt op een manier die eerlijk en legaal is en onze reputatie niet schaadt of er voordeel uit haalt, maar men mag geen link plaatsen op een manier die enige vorm van associatie, goedkeuring of onderschrijving van onze kant suggereert waar die niet bestaat.

Het is niet toegestaan een link te creëren vanaf een website die geen eigendom van u is.

Links kunnen alleen worden gemaakt naar andere delen van de website, waar dit is aangegeven. Wij behouden ons het recht voor om toestemming voor het linken zonder voorafgaande kennisgeving in te trekken. De website van waaruit u linkt, moet in alle opzichten voldoen aan de inhoudsnormen die in deze gebruiksvoorwaarden zijn opgenomen.

Waar onze site links bevat naar andere sites en bronnen die door derden worden aangeboden, worden deze links uitsluitend ter informatie aangeboden. Wij hebben geen controle over de inhoud van die sites of bronnen en aanvaarden geen verantwoordelijkheid daarvoor of voor enig verlies of schade die uit het gebruik ervan kan voortvloeien.

 

 1.     IP-ADRESSEN EN COOKIES

Wij kunnen informatie verzamelen over de computer van bezoekers, gebruikers en leden, met inbegrip van, indien beschikbaar, het IP-adres, het besturingssysteem en het type browser, voor systeem administratieve doeleinden en om geaggregeerde informatie te rapporteren. Dit zijn statistische gegevens over de surfacties en -patronen van onze gebruikers, waarbij geen enkel individu wordt geïdentificeerd.

Om dezelfde reden kunnen wij informatie verkrijgen door gebruik te maken van een cookiebestand dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Cookies bevatten informatie die wordt overgebracht naar de harde schijf van uw computer. Zij helpen ons onze site te verbeteren en een betere en meer gepersonaliseerde dienst te leveren.

U kunt weigeren cookies te accepteren door de instelling in uw browser te activeren die u in staat stelt het plaatsen van cookies te weigeren. Als u deze instelling selecteert, is het echter mogelijk dat u geen toegang krijgt tot bepaalde delen van onze site. Tenzij u uw browser zo hebt ingesteld dat cookies worden geweigerd, zal ons systeem cookies uitgeven wanneer u inlogt op onze site.

 

 1.   OPENBAARMAKING VAN UW INFORMATIE

Wij kunnen persoonlijke informatie bekendmaken aan derden

    in het geval dat wij onze organisatie of onze activa overdragen of verkopen of een organisatie van derden zouden kopen, in welk geval wij uw gegevens kunnen bekendmaken aan de toekomstige verkoper of koper van dergelijke organisatie of activa;

    indien NEW of al haar activa worden verworven door een derde partij, in welk geval de gegevens die zij over haar relaties bezit één van de overgedragen activa zal zijn

    indien wij verplicht zijn persoonsgegevens bekend te maken of te delen om te voldoen aan een wettelijke verplichting, of om deze voorwaarden en andere overeenkomsten af te dwingen of toe te passen; of om de rechten, eigendom of veiligheid van NEW, onze klanten, of anderen te beschermen. Dit omvat het uitwisselen van informatie met andere bedrijven en organisaties ten behoeve van fraudebescherming, leeftijds- en identiteitsverificatie.

 

 1.   WIJZIGINGEN IN DEZE VOORWAARDEN

Wij kunnen deze gebruiksvoorwaarden te allen tijde herzien door deze pagina te wijzigen. U wordt geacht deze voorwaarden van tijd tot tijd te raadplegen om kennis te nemen van eventuele wijzigingen die wij hebben aangebracht, aangezien deze voor u bindend zijn. Sommige bepalingen in deze gebruiksvoorwaarden kunnen ook worden vervangen door bepalingen of kennisgevingen die elders op de website zijn gepubliceerd.

 

 

 

 1.   GEBEURTENISSEN BUITEN ONZE CONTROLE

Wij zullen niet aansprakelijk of verantwoordelijk zijn voor het niet uitvoeren, of vertraging in de uitvoering, van een van onze verplichtingen onder een contract dat wordt veroorzaakt door gebeurtenissen buiten onze redelijke controle.

 

 1.   ONDEELBAARHEID

Indien een van deze voorwaarden of een van de bepalingen van deze voorwaarden door een bevoegde autoriteit ongeldig, onwettig of in enige mate onafdwingbaar wordt bevonden, zal deze voorwaarde of bepaling in zoverre worden gescheiden van de overige voorwaarden. Alle andere voorwaarden en bepalingen blijven geldig.

 

 1.   RECHTSBEVOEGDHEID EN TOEPASSELIJK RECHT

De Belgische rechtbanken van de stad Antwerpen hebben exclusieve bevoegdheid over elke vordering die voortvloeit uit, of verband houdt met, een bezoek aan onze site. Wij behouden ons het recht voor om een bezoeker, gebruiker of lid aan te klagen wegens schending van deze voorwaarden in zijn land van verblijf. Deze gebruiksvoorwaarden worden beheerst door het Belgisch recht.

 

 1.   INFORMATIE OVER ONS

www.n-e-w.be is een site die wordt beheerd door NEW, een vennootschap geregistreerd in België met maatschappelijke zetel te Drukkerijstraat 22 bus 2101, 2000 Antwerpen, België (geregistreerd in België – nummer BE 0707 952 916).

 Scroll naar boven
Download de brochure van project Gebruiksvoorwaarden

Bedankt voor je interesse!

Download de brochure hieronder